سیدعلی موسوی خامنه برادر شهید موسوی خواهرزاده مهندس موسوی روزعاشوارا با گلوله در تهران به قتل رسید.به گزارش سایت پارلمان نیوز، سیدعلى حبیبی موسوى ظهر روز عاشورا در خیابان آزادی از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت .