1. عمر اسپرم حدود 5 روز عمر تخمك یك روز است پس در طی این روزها احتمال حاملگی وجود دارد.
2. تخمك گذاری در اواسط سیكل است اگر پریود منظم 28 روزه دارید تخمك گذاری حوالی روز 14 است
3. علایم تخمك گذاری افزایش ترشح به شكل سفیده تخم مرغ و افزایش دمای بدن و گاهی درد زیر دل است
4. افزایش در تعداد نزدیكی اگر چه از تعداد اسپرم ها می كاهد ولی احتمال حاملگی را افزایش میدهد. بهترین زمان برای نزدیكی همان حوای تخمك گذاری است

5. مصرف سیگار تعداد اسپرم را كاهش داده و احتمال باروری را كمتر میكند
6. بیشترین شمارش اسپرم صبحگاه است
7. چاقی یا لاغری بیش از حد احتمال بارداری را كاهش میدهد