کارهائی را که در گذشته کرده ایم ما را مانند سایه تعقیب می کنند و نسبت به جنس آنها ما را به سوی بدی و یا خوشی می کشند. «کارلایل»

اجر نیکی شما در عمل نیک شما مستور است. «سیسرون»

آنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهای بدمان خواهد رسانید. «اپیکتوس»

ثمره ی جهالت خجالت است و نتیجه ی غضب ندامت. «مثل شرقی»

بزرگترین مصائب ما آنهائیست که در نتیجه ی غفلت برای خویش پدید آورده ایم. «لرد آویبوری»

اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد. «مثل هندی»

ببخش و منت منه که نفع آن بتو باز گردد.