یک خانواده استرالیایی با دست زدن به ابتکاری جالب می توانند هر روزکه ازخواب بیدارمی شوند منظره ای متفاوت را ازداخل خانه ببینند .

آنها برای این کار خانه شان را گردان کرده اند و حالا این امکان را دارند که همیشه رو به آفتاب باشند وهر روز صبح منظرهای متفاوت را ببینند.

این خانواده سه سال قبل به این منزل در شمال سیدنی نقل مکان کردند و زمانی که از همسایه ها شنیدند می توان با اندکی چرخاندن منزل نور بیشتری داشت تصمیم به این کار گرفتند .

این خانه هفتصد هزار دلاری هر 30 دقیقه یک بار کامل می چرخد و این خانواده خوش ذوق قصد دارند از آن به عنوان جاذبه توریستی استفاده کنند.